Kaas Vandværk

Kaas Vandværk

 

Område

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Frivillige aftaler om begrænsning af nitratudvaskningen

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige dyrkningsaftaler om reducering af nitratudvaskningen. Dette kan ske ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning.

 

Oplysningskampagne

– Landbrug

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Information om miljøvenlig landbrugsdrift til landmænd med jord i indvindingsopland.

 

Oplysningskampagne

– Borgere inden for indvindingsopland

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Der iværksættes oplysningskampagner til borgere inden for indvindingsopland for at højne den generelle bevidsthed om, at der er behov for at beskytte drikkevandsressourcen. Oplysningskampagnen kan fx informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer.

 

Forureningskortlagte grunde

Indvindingsopland

Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

2020 ->

Inden for indvindingsoplandet findes der en forureningslokalitet, der dels er på V2-niveau og på V1-niveau.

Jammerbugt Kommune vil gennem dialog med Region Nordjylland søge en prioritering af jordforureningslokaliteter inden for indvindingsopland.

Olietanke

BNBO

Vandværk

2020

Der er registreret tre nedgravede og fem overjordiske olietanke inden for BNBO. De nedgravede tanke bør erstattes med en spildsikrede, overjordiske tanke. De overjordiske olietanke bør spildsikres.

 

Skovrejsning

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Vandværket kan med fordel overveje muligheden for skovrejsning eller braklægning inden for indvindingsopland.

 

Nødforbindelse

 

Vandværk

2020 ->

Jammerbugt Kommune anbefaler at muligheden for etablering af nødforbindelse til andet vandværk undersøges.