Kaas Vandværk

Kaas Vandværk

 

Område

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Frivillige aftaler om begrænsning af nitratudvaskningen

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige dyrkningsaftaler om reducering af nitratudvaskningen. Dette kan ske ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning.

 

Oplysningskampagne

– Landbrug

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Information om miljøvenlig landbrugsdrift til landmænd med jord i indvindingsopland.

 

Oplysningskampagne

– Borgere inden for indvindingsopland

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Der iværksættes oplysningskampagner til borgere inden for indvindingsopland for at højne den generelle bevidsthed om, at der er behov for at beskytte drikkevandsressourcen. Oplysningskampagnen kan fx informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer.

 

Forureningskortlagte grunde

Indvindingsopland

Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

2019 -

Inden for indvindingsoplandet findes der to forureningslokaliteter på V2-niveau og fire lokaliteter på V1-niveau.

Jammerbugt Kommune vil gennem dialog med Region Nordjylland søge en prioritering af jordforureningslokaliteter inden for indvindingsopland.

 

Nedgravede og overjordiske olietanke

BNBO

Vandværk

2019

Der er registreret fem nedgravede og fire overjordiske olietanke inden for BNBO. De nedgravede tanke bør erstattes med en spildsikrede, overjordiske tanke. Og de overjordiske olietanke bør spildsikres.

 

Skovrejsning

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Vandværket kan med fordel overveje muligheden for skovrejsning eller braklægning inden for indvindingsopland.

 

Nødforbindelse

 

Vandværk

2019 -

Jammerbugt Kommune anbefaler at muligheden for etablering af nødforbindelse til andet vandværk undersøges.