Grundvandsmagasinet

Geologi

Landskabet i modelområdet præges overordnet af to større områder med morænelandskab ved hhv. Fjerritslev og Brovst i modelområdets sydlige del samt ved Saltum og Pandrup i modelområdets nordlige del. Særligt ved Saltum er der inden for morænelandskabet lokaliseret randmorænebakker. Landskabet i modelområdet er højest beliggende i og omkring de to OSD, hvor terrænkoten er op til +100 m.

Mellem de højtliggende OSD findes mere flade arealer, som dannede havbund efter seneste istid. Her findes marine aflejringer fra først Vendsyssel Formationen, der er afsat i Yoldiahavet for ca. 18.000-13.300 år siden og senere i Littorinahavet for ca. 8.000-2.000 år siden. Littorinafladen, som udgøres af marine aflejringer, udgør ca. 60 % af modelområdet.

Skrivekridt udgør sammen med sandlaget Sand2 det primære grundvandsmagasin i modelområdet, hvorfra hovedparten af den eksisterende vandindvinding foregår. Sandlaget findes over det meste af modelområdet. Lerdækket over sand2 er 0-5 m tykt i størstedelen af området. Omkring OSD Tingskov/Brovst er lertykkelsen større (typisk > 10 m), men i OSD Pandrup har hovedparten af arealerne et lerdække på mindre end 5 m. Enkelte steder uden for OSD findes der mere end 10 m ler.

Lerdækket over skrivekridt er ligeledes relativt stort i OSD Tingskov/Brovst, men der findes områder med mindre end 10 meter ler. Centralt i modelområdet findes et lerdække større end 5 meter. Der findes dog ikke et sammenhængende tykt lerlag, som kan medvirke til grundvandsbeskyttelse, og i store dele af modelområdet er lerdækket over skrivekridt mindre end 5 meter.