Sandmosens Ny Vandværk

Sandmosens Ny Vandværk er beliggende syd for OSD Pandrup i et område med drikkevandsinteresser.

Vandværket har 1 aktiv boring med DGU nr. 15.918. Den gældende indvindingstilladelse er på 10.000 m3 pr. år og er gældende til 2047. I 2016 oppumpede vandværket 8826 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2013-2016 var 9.384 m3.

Grundvandet indvindes fra Sand2 og er oxideret. Magasinet har intet beskyttende lerlag.

Grundvandet dannes i hele oplandet.

Grundvandskemi

Der er ikke konstateret pesticider, og vandet er nitratfrit.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Sandmosens Ny Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

1

Landbrug

70

Skov

6

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

13

Uklassificeret

10

Der er ingen forureningskortlagte arealer inden for indvindingsoplandet.

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet stor nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet er afgrænset som NFI og er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.