Moseby Vandværk

Moseby Vandværk er beliggende syd for OSD Pandrup i et område med drikkevandsinteresser.

DIGITALT KORT (IFRAME)

Vandværket har 2 aktive boringer med DGU nr. 15.633 og 15.632. Den gældende indvindingstilladelse er på 32.000 m3 pr. år og er gældende til 2021. I 2016 oppumpede vandværket 22.310 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2016 var 22.998 m3.

Grundvandet indvindes sandsynligvis fra kalk og er reduceret. Magasinet er dækket af sand2 og et lille lag ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 0-1200 m fra boringerne.

Grundvandskemi

Der er ikke konstateret pesticider i boringerne. Vandet er nitratfrit, og der er generelt lave koncentrationer af både klorid og sulfat.

Der er konstateret arsen i boringerne, men grænseværdien for drikkevand hos forbrugerne er ikke overskredet.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Moseby Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

0

Landbrug

67

Skov

3

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

22

Uklassificeret

8

Inden for indvindingsoplandet findes der en forureningslokalitet på V2-niveau, en lokalitet på V1-niveau og en lokalitet på både V1 og V2.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Risici i forhold til grundvand/forventet grundvandsrettet indsats

835-00727

Forurening fra villaolietank, Skovvej 16

Parcel og rækkehus: Privat oplag af villaolietank

V2

Olie og benzin: jord, grundvand og poreluft Tjære: jord

Tungmetaller bly og zink: Jord

ingen risiko

835-00564

Autoværksted Langgade 150

Autoreparationsværksteder: ikke Specificeret

V1 og V2

Olieprodukter i jord

ingen risiko

849-00217

Maskinstation, Svanemosevej 4A, 

Maskinstation

V1

 

risiko

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet stor nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet til Moseby Vandværk er afgrænset som NFI. Indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Naturligt forekommende stoffer

Kortlægningen har vist, at der indvindes arsenholdigt vand, hvor koncentrationen i råvandet er stigende og overskrider grænseværdien for drikkevand. Efter rensning på vandværket er koncentrationen nedbragt til under grænseværdien.

Øvrige problemstillinger

Der er både V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Nordjylland.