Landbrug

Landbrugsbedrifter kan være potentielle forureningskilder både i forhold til fladekilder og punktkilder. Fladekilder kan være udbringning af kvælstof, pesticider og andre miljøfremmede stoffer på markerne. Punktkilder kan være opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning (gyllebeholdere, møddingspladser, ajlebeholdere og markstakke), vaske- og fyldpladser for marksprøjter, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsaktiviteter og spildevandsinstallationer.

Landbrugsforhold i indsatsområdet

OSD Pandrup udgør et areal på 35,8 km2, hvoraf ca. 70,5 % er landbrugsareal. OSD Tingskov/Brovst udgør et areal på 48,5 km2, hvoraf ca. 46,6 % er landbrugsareal.

Inden for OSD Pandrup er der registreret 27 landbrugsbedrifter med dyrehold. Der er registreret 13 større bedrifter med mere end 100 dyreenheder og 14 bedrifter med mindre end 100 dyreenheder. I den nordlige del af modelområdet er der registreret en landbrugsbedrift med dyrehold inden for indvindingsoplandet til Rendbæk Vandværk. Der er i OSD Pandrup ca. 12 planteavlsbrug.

Inden for OSD Tingskov/Brovst er der registreret 10 landbrugsbedrifter med dyrehold. Der er endvidere registreret landbrugsbedrifter inden for flere af indvindingsoplandene. Der er inden for OSD Tingskov/Brovst ca. 78 planteavlsbrug.