Administrative forhold

Baggrund og lovgrundlag

Ifølge vandforsyningsloven skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan for hvert af de indsatsområder, der er udpeget i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanen skal kommunalbestyrelsen oprette et koordinationsforum, der er bestående af repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter. I Jammerbugt Kommune udgøres koordinationsforummet af Grundvandsrådet.

Indsatsplanen må ikke stride mod kommuneplanlægning, vandområdeplan eller vandforsyningsplan.

I indsatsområderne skal sårbarheden over for forureningskilder vurderes, og der skal fastsættes de nødvendige indsatser for at sikre, at der også i fremtiden kan leveres godt drikkevand til forbrugerne.

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til følgende lovgivning:

  • nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v.
  • nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse
  • nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner

Krav til indsatsplanlægning

Indsatsplanen skal ifølge bekendtgørelse om indsatsplaner indeholde følgende oplysninger:

  • Et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.
  • En angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
  • En angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
  • En angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
  • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse.
  • En tidsplan for gennemførelse af den samlede plan og de enkelte foranstaltninger og indsatser.

Procedurer for udarbejdelse af indsatsplaner og høringer

Når kommunalbestyrelsen i samarbejde med følgegruppen har udarbejdet et forslag til en indsatsplan, skal kommunalbestyrelsen forelægge forslaget for Grundvandsrådet til drøftelse.

Kommunalbestyrelsen offentliggør herefter forslaget i mindst 12 uger. I denne periode har alle direkte berørte parter (ejere og lejere af ejendomme, kommuner, vandforsyninger) mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag til forslaget.

Efter offentlighedsfasen vurderer kommunalbestyrelsen om de eventuelle indkomne indsigelser og ændringsforslag skal imødekommes. Bliver der tale om markant ændring i forslaget til indsatsplanen fremlægges det til orientering for Grundvandsrådet.

Når indsatsplanen eventuelt har været til orientering i Grundvandsrådet, kan planen vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Efter vedtagelsen af indsatsplanen skal kommunalbestyrelsen informere de direkte berørte parter skriftligt og individuelt om påtænkte tiltag på ejendommen, samt om indholdet i indsatsplanen i øvrigt. Andre berørte parter skal informeres om vedtagelsen og indholdet i indsatsplanen.

En indsatsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Retsvirkning

I det følgende beskrives hvilken betydning indsatsplanen kan få for henholdsvis berørte lodsejere, vandværker og kommuner. For en mere udførlig beskrivelse af indsatsplanens retsvirkning henvises til vandforsyningsloven § 13 a-d.

Lodsejere m.fl.

Kommunen eller vandværket kan indgå aftaler med ejere eller indehavere af andre rettigheder over en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen. Aftaler skal som udgangspunkt indgås frivilligt, og de kan tinglyses på ejendommen.

Vandværker

Hvis et vandværk ønsker at indgå aftale med ejere eller indehavere af andre rettigheder over en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen, skal vandværket først orientere kommunen. Kommunen har herefter en frist på to uger til at gøre indsigelse.

Hvis kommunen indgår en sådan aftale om dyrkningspraksis m.v., kan vandværket efter en høring blive pålagt helt eller delvist at betale erstatningsbeløbet i forbindelse med aftalen.

Kommunen

Indsatsplanen må ikke stride mod Jammerbugt Kommunes kommuneplan, vandområdeplaner eller andre indsatsplaner.

Kommunen kan indgå aftaler med ejere eller indehavere af andre rettigheder over en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen.

Når der er vedtaget en indsatsplan for et område, kan kommunen, hvis der ikke kan opnås en aftale på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.

Ved kommunens pålæg af rådighedsindskrænkninger skal de meddelte pålæg respekteres af indehaveren af enhver rettighed over ejendommen. Kommunen kan for ejerens regning lade et pålæg tinglyse på ejendommen. Hvis pålægget bortfalder, skal kommunalbestyrelsen lade pålægget aflyse af tingbogen.

Klagemuligheder

Kommunalbestyrelsens afgørelse om indsatsplaner og aftaler efter § 10-17 i vandforsyningsloven kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.