Skovsgaard Vandværk

Skovsgaard Vandværk er beliggende øst for OSD Tingskov/Brovst i et område med drikkevandsinteresser. Indvindingsoplandet strækker sig ind i OSD Tingskov/Brovst.

Vandværket har 2 aktive boringer med DGU nr. 25.218 og 25.992. Den gældende indvindingstilladelse er på 53.500 m3 pr. år og er gældende til 2047. I 2016 oppumpede vandværket 40.138 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2016 var 40.326 m3.

Grundvandet er reduceret og indvindes fra kalk. Magasinet er beskyttet af ca. 5-10 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 2.000-9000 m fra boringerne.

Grundvandskemi

Der er ingen fund af pesticider, og vandet er nitratfrit.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Skovsgaard Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug, skov og bebyggelse.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

6

Landbrug

57

Skov

15

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

13

Uklassificeret

8

Indenfor indvindingsoplandet findes der 5 forureningslokaliteter på V2-niveau, 3 lokalitet som både er V1- og V2-kortlagt.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Ricisi i forhold til grundvandet/forventet grundvandsrettet indsats

803-00171

Nedlagt losseplads, Flegumvej

Drift af affaldsbehandlingsanlæg: Aktiviteter vedr. jord og affald

V2

Andre metaller: Losseplads perkolat og grundvand

Risiko/indsats i gang 

803-00700

Nedlagt elværk og varmeværk Skovsgaard

Produktion af elektricitet og varmeforsyning

V2

Dieselolie: jord og grundvand

Tungmetal bly: jord

Risiko/

803-00584

Autoopretning, Hovedgaden

Autoreparations-værksteder, Autolakerier og servicestationer

V2

Olie-benzin: Jord og grundvand, klorerede opløsningsmidler: grundvand Tjære: jord Tungmetaller: jord

Risiko

803-00613

Autoværksted og tidl. Benzinsalg, Poststrædet 2a

Servicestationer: Salg af benzin og olie

V1 og V2

Olie-benzin: jord og grundvand

Risiko

849-00082

Benzinsalg Poststrædet 7

Servicestationer uden kiosksalg: Erhvervsmæssig oplag af benzin og olie

V1 og V2

 

Ingen risiko

803-00540

Skovsgård Autoværksted, Hovedgaden

Servicestationer: salg af benzin og olie

V2

Tjære: Jord Tungmetaller bly og cadmium: jord

Ingen risiko

849-00321

Tidligere minkfoderfabrik med nedgravede olietanke, Poststrædet 26, 

nedgravet tanke 

V2

 

Risiko

849-00322

Plastvirksomhed og sodavandsbryggeri med olietanke, Aarupvej 6, Skovsgård

nedgravet tanke

V1 og V2

 

Ingen risiko

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandet stor nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Størstedelen af indvindingsoplandet er afgrænset som NFI. Indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Øvrige problemstillinger

Der er både V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af regionen.