Hjortdal Vandværk

Hjortdal Vandværk er beliggende vest for OSD Tingskov/Brovst i et område med drikkevandsinteresser.

Vandværket har 2 aktive boringer med DGU nr. 24.615 og 24.1086. Den gældende indvindingstilladelse er på 122.000 m3pr. år og er gældende til 2047.

I 2017 oppumpede vandværket 85.754 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 86.479 m3.

Grundvandet er reduceret og indvindes fra kalk. Grundvandsmagasinet er beskyttet af ca. 15 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 2.500-4000 m fra boringerne.

Grundvandskemi

Der er ikke konstateret pesticider, og vandet er nitratfrit

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Hjortdal Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

12

Landbrug

69

Skov

8

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

5

Uklassificeret

5

Inden for indvindingsoplandet findes der fem forureningslokaliteter på V2-niveau og en lokalitet på V1-niveau.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Forventet grundvandsrettet indsats

811-00714

Nedlagt vognmandsforretning med dieselanlæg

Vognmandsvirksomhed: Ikke specificeret. Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie: ikke specificeret

Autoreparationsværksteder: ikke specificeret

V2

Andre metaller: Losseplads, perkolat og grundvand

Ingen indsats - Ikke omfattet af offentlig indsats

811-00730

Tidligere smedeværksted

Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt: Ikke specificeret.

V2

Olie – benzin

Ingen indsats. Ikke omfattet af offentlig indsats

849-00558

Tidligere autoværksted og vognmandsforretning Slettestrandvej

Vognmandsvirksomhed: ikke specificeret. Autoreparationsværksteder: Ikke specificeret

V2

Olie-benzin: Jord og grundvand. Tungmetaller bly og cadmium: Jord

Afventer indsatsplan

849-00516

Købmandshandel med detailsalg

Servicestationer: Salg af benzin og olie.

Boligejendom: Ikke specificeret

V2

Olie-benzin: jord og grundvand

Ingen indsats pga undersøgelse

849-00198

Maskinstation Hjortdalvej 151

Fremstilling af mejeriprodukter: Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie. Landbrugsmaskinstationer: sprøjteplads, pesticider, påfyldning og rengøring

V1

 

Undersøgelse, indledende (V2)

849-00622

Vognmandsforretning med olieoplag

Vognmandsvirksomhed: Ikke specificeret. Parcel- og rækkehus: Ikke specificeret

V2

Olie-benzin: Jord, grundvand og poreluft

Undersøgelse, indledende

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandet stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Størstedelen af indvindingsoplandet til Hjortdal Vandværk er afgrænset som NFI og som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Sprøjtemidler

Kortlægningen har vist, at der er konstateret fund af pesticider dog under grænseværdien i vandværkets boringer

Øvrige problemstillinger

Der er både V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Nordjylland.