Grønhøj Vandværk

Grønhøj Vandværk er beliggende nordvest for OSD Pandrup i et område med drikkevandsinteresser. Vandværket har to kildepladser og indvindingsoplandene strækker sig ind i OSD Pandrup.

Vandværket har fem aktive boringer med DGU nr. 8.70, 8.92, 8.93, 8.150, 8.258. Vandværkets indvindingstilladelse er på 75.000 m3 pr. år og er gældende indtil 2048. I 2017 oppumpede vandværket 62.122 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 58.228 m3.

Grundvandet indvindes fra sand2 og er reduceret. Grundvandsmagasinet er på den nordlige kildeplads beskyttet af op til 20 m ler, som dog tynder ud i den øvrige del af oplandet. På den sydlige kildeplads findes ca. 10 m ler.

Størstedelen af grundvandet på den nordlige kildeplads dannes i en afstand af 1000-2500 m fra boringerne eller i umiddelbar nærhed af boringerne. På den sydlige kildeplads sker grundvandsdannelsen i hele oplandets udstrækning.

Grundvandskemi

Der er ikke konstateret pesticider, og vandet er nitratfrit.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandene til Grønhøj Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrugsarealer og naturarealer.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

26

Landbrug

54

Skov                   

3

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

10

Uklassificeret

8

Der er en V2-kortlagt forureningslokalitet inden for indvindingsoplandet.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Risici i forhold til grundvand/forventet grundvandsrettet indsats

835-00634

Olieoplag, Kettrupvej

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

V2

 

Risiko/monitering i gang

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandene stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Størstedelen af indvindingsoplandene til Grønhøj Vandværk er afgrænset som NFI.

Begge oplande med undtagelse af det nordvestlige område af indvindingsoplandet for den nordlige kildeplads er afgrænset som indsatsområde, hvor der er brug for en særlig indsats over for nitrat.

Øvrige problemstillinger

I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der findes en V2-kortlagt forureningslokalitet. Lokaliteten prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Nordjylland