Øster Svenstrup Vandværk

Øster Svenstrup Vandværk er beliggende øst for OSD Tingskov/Brovst i et område med drikkevandsinteresser. Indvindingsoplandet strækker sig ind i OSD Tingskov/Brovst.

Vandværket har 2 aktive boringer med DGU nr. 25.800 og 25.802. Indvindingstilladelsen er på 90.000 m3 pr. år og er gældende til 2046. I 2017 oppumpede vandværket 79.896 m3 og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 76.116 m3.

Grundvandet indvindes fra kalk og er oxideret. Magasinet er beskyttet af < 5 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 5.000-10.000 m fra boringerne.

Grundvandskemi

Der er ingen fund af pesticider. Vandet er nitratholdigt, men grænseværdien for nitrat i drikkevand er ikke overskredet.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Øster Svenstrup Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug og skov.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

7

Landbrug

53

Skov                   

24

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

9

Uklassificeret

7

Der er ingen forureningskortlagte arealer inden for indvindingsoplandet.

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet til Øster Svenstrup Vandværk er afgrænset som NFI. Indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.