Vandforsyningen Brovst og Omegn

Vandforsyningen Brovst og Omegn er beliggende øst for OSD Tingskov/Brovst i et område med drikkevandsinteresser.

Vandværket har 8 aktive boringer med DGU nr. 25.385, 25.399, 25.483, 25.490, 25.491, 25.530, 25.1014 og 25.1015. Den gældende indvindingstilladelse er på 400.000 m3 pr. år og er gældende til 2047. I 2017 oppumpede vandværket 299.312 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 295.287 m3.

Grundvandet er oxideret og indvindes fra kalk. Magasinet er beskyttet af < 15 m ler.

Grundvandsdannelsen sker i tre områder i oplandet.

Grundvandskemi

Der er fundet BAM i to af boringerne (under grænseværdien), og der indvindes nitratholdigt vand. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er ikke overskredet, men der er overordnet set en stigende tendens i nitratkoncentrationerne.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Vandforsyningen Brovst og Omegn udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug og bebyggelse.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

3

Landbrug

67

Skov

6

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

13

Uklassificeret

10

Inden for indvindingsoplandet findes der 6 forureningslokaliteter på V2-niveau og 6 lokaliteter på V1-niveau. Herudover er en lokalitet både V1- og V2-kortlagt.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Forventet grundvandsrettet indsats

803-00504

Produkthandel, Janumvej 27

Genvinding af affald

V2

Olie-benzin: jord

Tjære: jord bly: jord

Afværge, Kontaktrisiko

849-00178

Smed og maskinforretning, Krobakken 16

Smedning, presning, valsning, sænksmedning og pulvermetallurgi af metal

V1

 

Undersøgelse, indledende (V2)

803-00537

Tidligere maskinstation, Krobakken 10

Maskinindustri

V1 og V2

Dieselolie: jord

Undersøgelse, indledende (V2)

803-00173

Nedlagt losseplads, Fyrrebakken/Vestergade

Drift af affaldsbehandlingsanlæg

V1

 

Undersøgelse, indledende (V2)

803-00525

Vestergade 74-76

Salg af benzin og olie

V2

Olie-benzin: jord

Ingen indsats pga. undersøgelse

803-00523

Citroen, Vestergade 64

Servicestationer: salg af benzin og olie

V2

Olie-benzin: Jord Tjære: jord

Ingen indsats pga. undersøgelse

803-00574

Nedlagt maskinfabrik, Vestergade 30

Fremstilling af traktorer og maskiner til land-, have- og skovbrug.

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

V2

Olie-benzin: jord

Tjære: jord

Tungmetaller: jord

Ingen indsats pga. undersøgelse

803-00617

Nedlagt galvaniseringsanstalt, Faldborggade 6 og 10

Galvanisering af metal

V1

Tungmetal bly og zink: jord

Undersøgelse, indledende (V2)

803-00516

Brovst Blikvarefabrik, Faldborggade 11

Galvanisering af metal

V1

 

Ingen indsats, ikke omfattet af off. indsats

803-00608

Tidl. renseri, Jernbanegade 51

Rensning

V2

 

Undersøgelse, videregående

849-00083

Benzinsalg, Rotfeldts Vej 5

Salg af benzin og olie

V1

 

Undersøgelse, indledende

803-00543

Fjernvarmeværk, Bøgebakker 3

Varmeforsyning

V2

Olie-benzin: jord

Ingen indsats pga. undersøgelse

849-00088

Vognmand, Bøgebakker 18

Erhvervsmæssig brug af benzin og olie

V1

 

Undersøgelse, indledende

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet stor nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet med undtagelse af et lille område er afgrænset som NFI. Indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Sprøjtemidler

Kortlægningen har vist, at der aktuelt er konstateret fund af pesticider/nedbrydningsprodukter fra pesticider under grænseværdien i vandværkets boringer DGU nr. 25.385 og 25. 491. Der er fund af stoffet BAM.

Øvrige problemstillinger

Der er både V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Nordjylland.