Grønhøj Vandværk

Grønhøj Vandværk

 

Område

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Frivillige aftaler om begrænsning af nitratudvaskningen

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige dyrkningsaftaler om reducering af nitratudvaskningen. Dette kan ske ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning.

 

Oplysningskampagne

– Landbrug

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Information om miljøvenlig landbrugsdrift til landmænd med jord i indvindingsopland.

 

Oplysningskampagne

– Borgere inden for indvindingsopland

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Der iværksættes oplysningskampagner til borgere inden for indvindingsopland for at højne den generelle bevidsthed om, at der er behov for at beskytte drikkevandsressourcen. Oplysningskampagnen kan fx informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer.

 

Forureningskortlagte grunde

Indvindingsopland

Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

2019 -

Der er en V2-kortlagt forureningslokalitet inden for indvindingsoplandet. Jammerbugt Kommune vil gennem dialog med Region Nordjylland søge en prioritering af jordforureningslokaliteter inden for indvindingsopland.

 

Skovrejsning

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Vandværket kan med fordel overveje muligheden for skovrejsning eller braklægning inden for indvindingsopland.