Målsætninger og prioritering

Det er Jammerbugt Kommunes overordnede målsætning at sikre, at drikkevandsforsyningen i kommunen er baseret på uforurenet grundvand.

Generelle målsætninger for grundvandsbeskyttelse

For at opfylde dette, er målsætningen for indsatsområderne generelt:

  • Grundvandets kvalitet skal også fremover være så god, at en almindelig simpel vandbehandling er tilstrækkelig til, at vandet kan bruges i vandforsyningen.
  • Der skal være balance mellem ressourcernes størrelse og det vand, der indvindes.
  • Grundvandets kvalitet skal overholde kravene i bekendtgørelsen om vandkvalitet.
  • Anvendelse og håndtering af miljøfremmede stoffer, herunder pesticider fra såvel flade-, linje- og punktkilder, begrænses mest muligt.
  • Risikoen for forurening fra øvrige mulige forureningskilder skal minimeres på baggrund af en vurdering af miljøproblemets omfang og økonomi ved forskellige løsningsmuligheder og tilgængelig viden.

Målsætninger for indsatsområde med hensyn til nitrat

Det overordnede mål for drikkevandet i Jammerbugt Kommune er, at nitratindholdet i det indvundne vand skal være så lavt som muligt, og at det ikke må overskride grænseværdien på 50 mg/l.

Prioritering af indsatsen over for nitrat

De grundvandsbeskyttende indsatser fastlægges med baggrund i den gennemførte detailkortlægning af indsatsområderne og under hensyn til, hvor grundvandsdannelsen sker. Tiltag over for nitrat og andre forureningskilder sker på baggrund af en individuel vurdering, og tiltagets styrke tilpasses problemets omfang det pågældende sted.

For at sikre at indsatsen sker der, hvor behovet og derved effekten af tiltagene er størst, foretages der en tidsmæssig prioritering af indsatserne. Generelt for prioriteringerne gælder det, at jo tættere en mulig kilde til forurening ligger på en indvindingsboring og jo større grundvandsrisiko, der er forbundet med den enkelte kilde, jo højere prioriteres en indsats mod forureningskilden. Det vil sige, at beskyttelsestiltag ved kildepladsen prioriteres særlig højt. Dette sker for at opnå hurtig effekt og for at begrænse indsatsen længere ud i indvindingsoplandet.

Prioritering af indsats over for pesticider

De pesticider, der anvendes eksempelvis i landbruget, skal være godkendte i Danmark. Målsætningen for anvendelse af pesticider i indvindingsområder er at nedbringe risikoen for pesticidforurening af grundvandet via information og frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere.

For at undgå at der i fremtiden kan ske boringsnære forureninger med pesticider, som vi i dag ikke har kendskab til kan være en risiko for grundvandet, bør forsigtighedsprincippet inddrages. Der bør indgås frivillige aftaler om, at der ikke anvendes pesticider, og at der ikke placeres vaske- og påfyldningspladser inden for indvindingsoplandene til vandværkerne. 

Jammerbugt Kommune skal gennemgå alle BNBO inden udgangen af 2022 med henblik på , at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening f.eks. i form af flytning af boringer, indgåelse af aftaler om pesticidfri drift eller økologisk dyrkning, stop for dyrkning af jorden, opkøb af jord, flytning af eksisterende vaskepladser, naturprojekter eller skovrejsning.

Prioritering af indsats over for øvrige forureningskilder

For de øvrige potentielle forureningskilder er der gennemført en risikovurdering og prioritering. Den grundvandsrettede indsats over for forureningskilderne prioriteres først og fremmest efter deres beliggenhed i forhold til de aktive vandværksboringer samt forureningskildens risiko for at forurene grundvandet.