Kaas Vandværk

Kaas Vandværk er beliggende syd for OSD Pandrup i et område med drikkevandsinteresser.

Vandværket har 3 aktive boringer med DGU nr. 15.663, 15.936 og 15.995. Den gældende indvindingstilladelse er på 117.000 m3 pr. år og er gældende til 2023. I 2017 oppumpede vandværket 76.188 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 79.152 m3.

Grundvandet er oxideret og indvindes fra sand2 og sand3. Magasinet er beskyttet af < 5 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 0-2000 m fra boringerne.

Grundvandskemi

Der er fund af BAM under grænseværdien i to af boringerne. Der er nitrat i alle boringerne, og tendensen er stigende.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Kaas Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af bebyggelse og landbrug.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

1

Landbrug

27

Skov

2

Søer

0

Råstofområder

1

Bebyggelse

54

Uklassificeret

14

Inden for indvindingsoplandet findes der to forureningslokaliteter på V2-niveau og 4 lokaliteter på V1-niveau.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Forventet grundvandsrettet indsats

849-00212

Maskinstation

Lundergårdsvej 8

Landbrugsmaskin-stationer: Sprøjteplads, pesticider, påfyldning og rengøring

V2

 

 

835-00184

Smede og Maskinforretning, Langgade 11

Smedning, presning, valsning, sænksmedning og pulvermetallurgi af metaller

V1

Olieprodukter i jord

 

849-00603

Tidligere autoværksted og nedlagt servicestation, Nørregade 13

 

 

 

Udgået af kortlægning

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet stor nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet til Kaas Vandværk er afgrænset som NFI. Indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Sprøjtemidler

Kortlægningen har vist, at der er konstateret fund af pesticider/nedbrydningsprodukter fra pesticider under grænseværdien i to af vandværkets boringer i det primære grundvandsmagasin. Det er fund af det ikke-godkendte stof BAM.

Øvrige problemstillinger

Der er både V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Nordjylland.