Pandrup Vandværk

Pandrup Vandværk er beliggende syd for OSD Pandrup i et område med drikkevandsinteresser.

Vandværket har 11 aktive boringer fordelt på 3 kildepladser. Boringerne har DGU nr. 15.399, 15.635, 15.636, 15.691, 15.764, 15.765, 15.779, 15.891, 15.662, 15.924 og 15.925. Indvindingstilladelsen er på 330.000 m3 pr. år og er gældende til 2036. I 2016 oppumpede vandværket 240.398 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2013-2016 var 254.086 m3.

På kildepladserne ved Pandrup indvindes grundvandet fra Sand2 og Sand3 og er oxideret. Magasinet er beskyttet af < 5 m ler.

På Engesgaard kildeplads indvindes grundvandet fra Sand3 og er reduceret. Magasinet er beskyttet af 5-10 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 0-3000 m fra boringerne på alle kildepladserne.

Grundvandskemi

På de to kildepladser i Pandrup indvindes der vand med nitrat. I to af boringerne har grænseværdien for nitrat været overskredet. Der er fundet BAM i tre af boringerne, men koncentrationen er under grænseværdien.

På den 3. kildeplads (Engesgaard) er vandet nitratfrit, og der er ingen pesticider.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Pandrup Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug og bebyggelse.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

0

Landbrug

60

Skov

4

Søer

0

Råstofområder

4

Bebyggelse

21

Uklassificeret

11

Ved indvindingsoplandet omkring Engesgaard kildepladsen udgøres arealanvendelsen primært af landbrug, skov og uklassificerede arealer.       

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

8

Landbrug

48

Skov

17

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

2

Uklassificeret

23

Inden for indvindingsoplandene findes der 3 forureningslokaliteter på V2-niveau.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Ricisi i forhold til grundvand/ forventet grundvadsrettet indsats

835-00587

Tidligere kommunal materielgård

materielgård, med garargeanlæg og værksted

V2

Olieprodukter

Ingen risiko

835-00735

Tidligere værksted med benzinsalg

Servicestationer

V2

Benz(a)pyren, dibenz(ah)anthracen, tjære, tungmetaller

Ingen risiko

835-00576

Varmeværk med olieoplag

Varmeforsyning

V2

Olie

Ingen risiko

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandene stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet til Pandrup Vandværk er afgrænset som NFI. Størstedelen af indvindingsoplandene er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Sprøjtemidler

Kortlægningen har vist, at der er konstateret fund af pesticider/nedbrydningsprodukter fra pesticider under grænseværdien i vandværkets boringer. Der er fund af stoffet BAM.