Langdal Vandværk

Langdal Vandværk er beliggende i OSD Tingskov/Brovst.

Vandværket har 3 aktive boringer med DGU nr. 25.594, 25.488 og 25.403. Indvindingstilladelsen er på 180.000 m3 pr. år og er gældende til 2031.

I 2017 oppumpede vandværket 137.021 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 151.656 m3.

Grundvandet indvindes fra sand3 og er reduceret. Grundvandsmagasinet er beskyttet af ca. 15 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 0-1500 m fra boringerne.

Grundvandskemi

Der er ingen fund af pesticider. Vandet er nitratfrit, og koncentrationen af sulfat og klorid er lav.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Langdal Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af skov.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

10

Landbrug

11

Skov                   

68

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

2

Uklassificeret

8

Der er ingen forureningskortlagte arealer inden for indvindingsoplandet.

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandet stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Knapt halvdelen af indvindingsoplandet til Langdal Vandværk er afgrænset som NFI. En lille del af indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.