Hydrologiske forhold

Modelområdet er i store træk afgrænset af Limfjorden mod syd, Jammerbugten mod vest og Ryå mod øst. Disse recipienter afvander størstedelen af modelområdet. Modelområdet ligger derfor på et vandskel for overfladevand, da stort set al overfladisk afstrømning vil foregå ud af modelområdet.

I modelområdet er den gennemsnitlige nettonedbør på ca. 237 mio. m3/år. Heraf forlader ca. 90 % modelområdet som overfladevand. 7,5 % af nettonedbøren udstrømmer langs kysten ud til Jammerbugten gennem grundvandszonen. Langs den sydøstlige rand mod Limfjorden og indland langs Ryå er der en meget begrænset vandtransport i grundvanszonen svarende til ca. 1,3 % af nettonedbøren. Indvindingen i modelområdet udgør ca. 2 % af nettonedbøren.

Grundvandsdannelsen til Sand2 er meget varierende i modelområdet, men der findes flere større områder med grundvandsdannelse bl.a. ved Saltum, Blokhus Klitplantage, mellem Kaas og Mergelsbæk og i et stort område ved Tingskov, Ålegårdshede og Lerup Klitplantage. Grundvandsdannelsen i øverste kalklag sker i størstedelen af området. Den største grundvandsdannelse sker i den sydlige del af modelområdet og langs kysten mod nord.

Grundvandets potentialeforhold i Sand2 har toppunkter centralt i området og i den sydlige del af modelområdet omkring Fjerritslev, Skræm og Aldrup. Her når potentialet op på kote +30 m. I den nordlige del af modelområdet er der toppunkter i potentialet ved Tranum Klitplantage og ved Saltum. Potentialet for kalkmagasinet ligner potentialebilledet i Sand2.