Torslev Vandværk

Torslev Vandværk er beliggende øst for OSD Tingskov/Brovst i et område med drikkevandsinteresser. Vandværkets indvindingsopland strækker sig ind i OSD Tingskov/Brovst.

Vandværket har 2 aktive boringer med DGU nr. 25.028 og 26.264. Den gældende indvindingstilladelse er på 17.000 m3 pr. år og er gældende til 2047. I 2017 oppumpede vandværket 11.300 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 12.220 m3.

Grundvandet er reduceret i den ene boring og oxideret i den anden. Der indvindes fra kalk. Magasinet er beskyttet af ca. 5 m ler.

Grundvandet dannes over hele indvindingsoplandet.

Grundvandskemi

Der er ingen fund af pesticider, og vandet er nitratfrit.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Torslev Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug og skov.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

3

Landbrug

54

Skov

29

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

7

Uklassificeret

7

Inden for indvindingsoplandet findes der 2 forureningslokaliteter på V2-niveau.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Ricisi i forhold til grundvandet/forventet grundvandsrettet indsats

803-00551

Nedlagt benzinsalg,

Aggersundvej  

Servicestationer: salg af benzin og olie

V2

Olie og benzin: jord

Diesel: jord

Petroleum: jord

Ingen risiko

849-00052

Autoværksted og smedeværkste, Vasen 2

Metal, skæring, fræsning, svejsning og lodning

Villaolietank

Erhvervsmæssigt brug af benzin og olie

V2

 

Risiko

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandet stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet er afgrænset som NFI. Størstedelen af indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Øvrige problemstillinger

Der er V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Nordjylland.