Øvrige forureningskilder

Kortlagte jordforureninger

Der er i OSD Pandrup og OSD Tingskov/Brovst en række lokaliteter, der af Region Nordjylland er kortlagt efter jordforureningsloven.

Kortlægningen udføres på to niveauer:

  • V1-niveau: En ejendom kortlægges på vidensniveau 1 (V1), når der er viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør, at den kan være forurenet.
  • V2-niveau: En ejendom kortlægges på vidensniveau 2 (V2), når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

 

Region Nordjylland prioriterer indsatsen mod forureningen på grundvandsområdet således, at indsatsen rettes mod de lokaliteter, der ligger inden for indvindingsopland til de almene vandværker samt lokaliteter beliggende i OSD.

Spildevandsanlæg

Spildevandsanlæg, spildevandstanke og spildevandsledninger kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet. I OSD Pandrup og OSD Tingskov/Brovst er der registreret forskellige spildevandsanlæg.

Pesticider

I landzonen er der risiko for udvaskning af pesticider og nedbrydningsprodukter heraf fra fladekilder og især punktkilder i form af vaske- og fyldpladser. Herudover kan gartnerier, frugtplantager og planteskoler ofte have et stort forbrug af pesticider. Gårdspladser kan også udgøre en forureningsrisiko, da der ofte har været anvendt ukrudtsmidler.

Der er risiko for pesticidpåvirkning fra anvendelse i parcelhushaver, på sportspladser, kirkegårde, golfbaner samt langs jernbaner, stier, veje og andre befæstede arealer.

Ubenyttede brønde og boringer

Brønde og boringer, som ikke er i brug, kan udgøre en forureningsrisiko, da de kan transportere forurening fra jordens overflade ned til grundvandsmagasinet.