Ingstrup Vandværk

Ingstrup Vandværk er beliggende i den nordlige del af OSD Pandrup.

Vandværket har 3 aktive boringer med DGU nr. 8.89, 8.149 og 8.157. Indvindingstilladelsen er på 108.000 m3 pr. år og er gældende til 2023. I 2017 oppumpede vandværket 94.217 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 84.733 m3.

Grundvandet er oxideret og indvindes fra sand. Grundvandsmagasinet er beskyttet af ca. 10 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 0-1000 m fra boringerne.

Grundvandskemi

Der er ikke konstateret pesticider, og vandet er nitratfrit.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Ingstrup Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af bebyggelse.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

7

Landbrug

26

Skov

3

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

42

Uklassificeret

23

Inden for indvindingsoplandet findes der 5 forureningslokaliteter på V2-niveau og/eller V1-niveau.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Ricisi i forhold til grundvand/forventet grundvandsrettet indsats

835-00571

BP-service, Hovedgaden 44

Servicestationer: Salg af benzin og olie. Autoreparationsværksteder: Ikke specificeret

V2

Olieprodukter i jord

Ingen risiko/ Ikke omfattet af offentlig indsats

849-00180

Smede & maskinforretning, Hovedgaden 63

Aktiviteter vedr. Metaller: Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal

V2

 

Ingen risiko

835-00594

Autoværksted

Autoreparationsværksteder: Ikke specificeret

V1 og V2

  risiko/Indsats

849-00137

Vognmandsforretning, Sportsvej 2

Vognmandsforretning: Erhvervsmæssig brug af benzin og olie

V2

 

Ingen risiko

849-00210

Maskinstation, Præstegårdsvej 19, Løkken

Landbrugsmaskinstationer: Sprøjteplads, pesticider, påfyldning og rengøring

V1 og V2

 

ingen risiko

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet stor nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet til Ingstrup Vandværk er afgrænset som NFI. Indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Sprøjtemidler

Kortlægningen har vist, at der er konstateret fund af pesticider/nedbrydningsprodukter fra pesticider, dog under grænseværdien i vandværkets boringer

Øvrige problemstillinger

Der er både V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Nordjylland.