Hune Vandværk

Hune Vandværk er beliggende sydvest for OSD Pandrup i et område med drikkevandsinteresser.

Vandværket har 3 aktive boringer med DGU nr. 15.823, 15.904 og 15.1014. Den gældende indvindingstilladelse er på 90.000 m3 pr. år og er gældende til 2047. I 2017 oppumpede vandværket 65.677 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var ca. 69.118 m3.

Grundvandet indvindes fra kalk og er reduceret. Grundvandsmagasinet er beskyttet af ca. 10 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 1000-2500 m fra boringerne eller i umiddelbar nærhed af boringerne.

Grundvandskemi

Der er ikke konstateret pesticider og vandet er nitratfrit.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Hune Vandværk ser ifølge kortlægningsrapporten således ud:

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

19

Landbrug

12

Skov                   

27

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

25

Uklassificeret

16

Der er en V2-kortlagt forureningslokalitet inden for indvindingsoplandet.

Lokalitetsnr. Navn Anvendelse(branche) status (V1/V2) evt. konstateret forurening Ricisi for grundvand/forventet grundvandsrettet indsats
835-401  Nedlagt Losseplads  Losseplads V2   Risiko/

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandet stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet til Hune Vandværk er afgrænset som NFI. Størstedelen af indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Øvrige problemstillinger

Der er  V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Nordjylland.