Forsyningsselskabet Bonderup

Forsyningsselskabet Bonderup er beliggende i den sydlige del af OSD Tingskov/Brovst.

Vandværket har tre aktive boringer med DGU nr. 24.947, 24.957 og 24.958. Vandværket har desuden en reserveboring med DGU nr. 24.621. Vandværkets indvindingstilladelse er på 140.000 m3 pr. år og er gældende indtil 2034. I 2016 oppumpede vandværket 125.293 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2013-2016 var 122.035 m3.

Grundvandet indvindes fra kalken og er oxideret. Grundvandsmagasinet er beskyttet af <5 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af ca. 3000 m fra boringerne.

Grundvandskemi

Der er ikke konstateret pesticider, og vandet er nitratfrit.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Forsyningsselskabet Bonderup udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrugsarealer.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

12

Landbrug

62

Skov                   

15

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

5

Uklassificeret

5

Der findes tre V2-kortlagte grunde inden for Forsyningsselskabet Bonderups indvindingsopland. 

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Ricisi i forhold til grundvand/forventet grundvandsindsats

811-00405

Nedlagt fyldplads

Drift af affaldsbehandlingsanlæg: Aktiviteter vedr. jord og affald. Autolakerier: Metal, maling og lakering.

V2

Olie-benzin: Jord

Tjære: Jord

Ingen risiko/ingen indsats

811-00519

Oliedepot med værksted

Autoreparationsværksteder: Ikke specificeret. Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie m.v. Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie.

V2

Olie-benzin: Jord og poreluft

Risiko/yderligere undersøgelse

811-00022

Nedlagt losseplads, Bonderup

losseplads

V2

 

Ingen risiko/ingen indsats

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandet stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Størstedelen af indvindingsoplandet til Forsyningsselskabet Bonderup er afgrænset som NFI. Størstedelen af indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Øvrige problemstillinger

I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der findes 3 V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Nordjylland