Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Bek nr. 4 af 3. januar 2023), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 og 2, eller hvis planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Vandforsyningsplanen er omfattet af:

  • Bilag 1 - Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand eller kunstig tilførsel af grundvand.
  • Bilag 2 - Vandforsyningsboringer.

Vandforsyningsplanen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Vandforsyningsplanen fastlægger ikke bindende rammer for anlægsarbejder, som er nævnt i bilag 1 eller 2.

Det vurderes, at forslag til vandforsyningsplanen ikke er omfattet af en obligatorisk miljøvurdering. For at supplere dette er der foretaget en miljøscreening for at klarlægge, om der er et eller flere områder, hvor planen kan medføre en generel påvirkning af miljøet.

Afgørelsen om ikke miljøvurdering kan læses her.