Skovsgaard Vandværk

Skovsgaard Vandværk ligger i Skovsgård By i et parcelhuskvarter. Råvandet beluftes i råvandskar og behandles herefter i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Skovsgaard Vandværk leverer vand til Skovsgård By, landejendomme og landbrug.

Grundvand 
Skovsgaard Vandværk har 1 kildeplads med 2 indvindingsboringer (DGU nr. 25.218 og 25.992).

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin i skrivekridt. Det vurderes, at grundvandsmagasinet er delvis naturlig beskyttet. Vandtypen kan karakteriseres som C.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret trifloureddikesyre (TFA) i drikkevandet.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Skovsgaard Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 17. oktober 2047
Tilladt indvindingsmængde 53500 m3
Indvinding 41615 m3
Indvindingsreserve 22 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 327

Status 2020

Udvikling i planperioden 
I Skovsgaard Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt et mindre områder til beboelse og erhverv. Det forventes dog ikke at påvirke vandbehovet væsentligt. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Skovsgaard Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 53500 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Skovsgaard Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Nej
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Skovsgaard Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Skovsgaard Vandværk:

  • Følge udviklingen i råvandskvaliteten med fokus på trifloureddikesyre (TFA).

Skovsgaard Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Skovsgaard Vandværks hjemmeside.