Gjøl Private Vandværk

Gjøl Private Vandværk ligger lidt nord for Gjøl By. Råvandet behandles i et lukket filter, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Gjøl Private Vandværk leverer vand til Gjøl By, sommerhusområde på Gjøl og landejendomme. Vandværket overtog i 2022 Gjøl Østerkær Vandværk.

Grundvand 
Gjøl Private Vandværk har 1 kildeplads med 3 indvindingsboringer (DGU nr. 25.532, 25.533 og 25.535).

Grundvandet indvindes fra et kridt lag for to af boringerne og den tredje fra lag af smeltevandssand. Boringerne er kun delvist beskyttet af lerlag. Vandtypen kan karakteriseres som C.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Gjøl.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret N,N-dimethylsulfamid (DMS) og desphenyl-choridazon i den ene boring (DGU nr. 25.535) samt Trifluoreddikesyre (TFA) i drikkevandet, dog under grænseværdien. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i de to andre boringer.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Gjøl Private Vandværk har ringforbindelse til Gjøl Nordre Vandværk, og kan forsyne Gjøl Nordre Vandværk i nødsituationer.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. december 2048
Tilladt indvindingsmængde 130000 m3
Indvinding 99763 m3
Indvindingsreserve 23 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 626

Status 2020 

Udvikling i planperioden 
I Gjøl Private Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt områder til fremtidig byzone i vandforsyningsområdet. Det forventes dog ikke at påvirke indvindingsmængden væsentligt.

Gjøl Private Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 130000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Gjøl Private Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Gjøl Private Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Gjøl Private Vandværk:

  • Følge udviklingen af N,N-dimethylsulfamid (DMS), desphenyl-choridazon og Trifluoreddikesyre (TFA) i boringer og vandværksvand.

Gjøl Private Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Gjøl Private Vandværks hjemmeside.