Strandgårdens Vandværk

Strandgårdens Vandværk ligger ved Thorup Strand. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Strandgårdens Vandværk leverer vand til sommerhusområde ved Thorup Strand. I 2022 blev Thorup Strand Vestre Vandværk lagt under Strandgårdens Vandværk.

Grundvand 
Strandgårdens Vandværk har 1 kildeplads med 3 indvindingsboringer (DGU nr. 23.435, 23.436 og 24.580).

Grundvandet indvindes fra et kalkmagasin uden et sammenhængende beskyttende lerlag og magasinet er derfor sårbart. Vandtypen kan dog karakteriseres som D, hvilket indikerer en vis reduktionskapacitet i de overliggende jordlag.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Thorup/Ellidsbøl.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er relativt lavt på under 2 mg/l. Arsenindholdet er højt, men ligger lige under grænseværdien. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Strandgårdens Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. april 2052
Tilladt indvindingsmængde 42000 m3
Indvinding 30804 m3
Indvindingsreserve 27 %
Vandtab (spild) 9,2 %
Antal tilsluttede ejendomme 384

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Strandgårdens Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt et mindre område til beboelse. Det forventes dog ikke at påvirke vandbehovet væsentligt. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034.

Strandgårdens Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 42000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Strandgårdens Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Strandgårdens Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Strandgårdens Vandværk:

  • Følge udviklingen af arsen i boringer og vandværksvand.

Strandgårdens Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Strandgårdens Vandværks hjemmeside.