Prisen på vand

Prisen på en m3 vand består af flere elementer:

  • Vandværkets salgspris.
  • Statsafgift inkl. gebyr til grundvandskortlægning (2023) på 6,37 kr.
  • Moms på 25 %.

Jammerbugt Kommune godkender vandværkernes takster. Taksterne fastlægges under hensyn til:

  • Fornuftig sammenhæng mellem indtægter og udgifter.
  • Rimelige udgifter til vedligeholdelse og reparation set i forhold til vandforsyningens størrelse og tilstand.
  • Vandværkets egenkapital og likviditet.
  • Investeringsplan og 5-årige budgetter for fremtidige investeringer og større vedligeholdelsesprojekter.

Vandværkerne skal hvile i sig selv. På lang sigt må et vandværk ikke oparbejde hverken formue eller gæld, så indtægter skal stå i et rimeligt forhold til udgifter til anlæg og drift.

Vandværkerne anbefales at udarbejde langsigtede planer for udbygning og renovering af produktionsanlæg og ledningsnet. Kommunen anbefaler også vandværkerne at opgøre værdien af deres anlæg og afskrive over de årlige driftsbudgetter. Formålet er at sikre, at værdien af anlæggene forbliver intakt, og at taksterne udvikler sig jævnt.

En række tiltag i planperioden kan betyde øgede udgifter for vandværkerne og forbrugerne. Det kan fx være etablering af nødforbindelse, vandværkernes samarbejde om grundvandsbeskyttelse samt kommunens udarbejdelse af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet og handleplaner for at sikre en god vandkvalitet i hele vandkredsløbet. Den samlede vandpris for forbrugerne kan også stige som følge af udbygninger på spildevandsområdet.

Takstblad
Vandværkerne skal udarbejde takstblade i overensstemmelse med regulativet og med udgangspunkt i de principper, som fremgår af DANVA’s vejledning/FVD’s standard med opdeling i anlægsbidrag og driftsbidrag.

Takstblade for almene vandværker udarbejdes på et ensartet grundlag under hensyntagen til vandværkernes forskellige forudsætninger, således at vandværkerne gennem budgetlægning og kommunens godkendelse sikrer, at vandværkerne til en hver tid er økonomiske robuste.

Ifølge Vandforsyningslovens § 53 skal de almene vandværkers takstblade godkendes årligt af Jammerbugt Kommune og ledsages af regnskab og budget samt, hvis det er relevant, en flerårig investeringsplan. Kommunen vil påse at vandværkets driftsbidrag kan dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og udvidelse. Kommunen kan evt. beslutte, at vandværkets driftsbidrag forhøjes på bekostning af anlægsbidraget.

Takster for vandforsyninger >200.000 m3 pr. år.
I henhold til Vandsektorloven indføres der et prisloft for alle vandselskaber med solgt vandmængde over 200.000 m3 pr. år. Selv om vandselskaberne er underlagt prisloftet fastsat af Forsyningssekretariatet, skal takstbladene fortsat godkendes af kommunen efter oplæg fra vandselskaberne.