Grundvandsressource

De overordnede mål for brugen samt begrænsning af udnyttelsen af grundvandsressourcen er:

 • Der skal være tilstrækkeligt, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand.
 • Indvindingen af grundvand skal begrænses til det nødvendige og tilstrækkeligt, og der skal tages hensyn til naturgrundlaget.

For at opfylde de overordnede mål har Jammerbugt Kommune opstillet følgende retningslinjer:

 • Vandindvindingen skal baseres på ”rette kvalitet til rette formål” - det overvejes nøje, hvor det kan tillades, at der bruges vand med drikkevandskvalitet, og hvor der kan nøjes med at bruge vand af ringere kvalitet.
 • Vandværkerne skal have en reservekapacitet af grundvandressourcen på minimum 25 % af den indvundne mængde. Alternativt kan der indgås aftale om mulighed for levering af supplerende vand fra andet vandværk.
 • Vandforbrug og vandspild skal begrænses mest muligt, således at drikkevandsressourcen og forsyningssikkerheden sikres, samt at naturhensyn tilgodeses i de områder, hvor vandet indvindes.
 • Vandspild skal begrænses på både vandværk og ledningsnet.

Kommunens sagsbehandling

 • Kommunen opfordrer forbrugerne i handlingsplan til DK 2020 til at spare på vandet. Kommunen vil begrænse vandforbruget i kommunens institutioner, skoler og øvrige ejendomme ved indførelse af praktisk miljøledelse.
 • Kommunen vil stille krav om, at indvindingstilladelser som udgangspunkt bliver nedsat til 10.000 m3/år for markvandingsboringer som ikke længere anvendes, men ønskes opretholdt, fordi de har værdi for en ejendom.
 • Kommunen vil som udgangspunkt kun give tilladelse til indvinding fra sekundære magasiner ved nye ansøgninger om etablering af markvandingsboringer.
 • Kommunen vil som udgangspunkt ikke give nye tilladelser til erhvervsmæssig indvinding, nye markvandingsboringer eller fornyelse af eksisterende markvandingstilladelser inden for indvindingsoplande.
 • Kommunen vil ikke give tilladelse til etablering af boringer til havevanding, bilvask o.lign.
 • Vandværker skal ved vandspild over 10 % igangsætte lækagesøgning, medmindre der kan dokumenteres et større tab ved enkelthændelser (større ledningsbrud, brandslukning, andet).

Kommunen skal i den kommende planperiode revidere størstedelen af markvandingstilladelserne. I forbindelse med revideringen vil der blive vurderet om indvindingen kan fortsætte i det omfang der er givet tilladelse til nu, eller om indvindingsmængden skal reduceres. En reduktion i det generelle vandforbrug i kommunen vil kunne bidrage til, at indvindingsressourcen frigives til almen vandforsyning.

Kommunen vil gerne gå forrest i forbindelse med en reduktion i vandforbruget ved indførelse af praktisk miljøledelse i kommunens institutioner, skoler og øvrige ejendomme, samt sikre at tankegangen forplanter sig i kommunens borgere bl.a. ved information i skolerne.