Klim Vandværk

[BILLEDE AF VANDVÆRK]

Klim Vandværk ligger nordvest for Klim by. Råvandet indvindes og ledes ud til forbrugerne via hydroforer uden nogen vandbehandling. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Klim Vandværk leverer vand til Klim by, landejendomme og landbrug.

Grundvand
Klim Vandværk har 1 kildeplads med 3 indvindingsboringer (DGU nr. 24.900, 24.1038, 24.1053).

Grundvandet indvindes fra et kridtmagasin, hvor der ikke er et overliggende beskyttende lerlag, og magasinet er dermed sårbart. Vandtypen kan karakteriseres som A.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Thorup/Ellidsbøl.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er stabilt (12-16 mg/l) og ligger under grænseværdien. Der er konstateret hexazinon, 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) og trifluoreddikesyre (TFA) i drikkevandet, dog under grænseværdien. Der er i perioder problemer med lidt for lidt ilt i vandet.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Klim Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 31. december 2033
Tilladt indvindingsmængde 50.000 m3
Indvinding 37.007 m3
Indvindingsreserve 26 %
Vandtab (spild) Ca. 3 %
Antal tilsluttede ejendomme 239

Status 2020.

Udvikling i planperioden
I Klim Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

I Helhedsplan21 er der ikke ændringer i Klim Vandværks forsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Klim Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 50000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Klim Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Nej
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Klim Vandværk 
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Klim Vandværk:

  • Følge udviklingen i råvandskvaliteten med fokus på hexazinon, 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenze og trifluoreddikesyre (TFA).
  • Følge udviklingen i vandets iltindhold og eventuelt etablere beluftning.
  • Fortsat have fokus på hvordan vandværket fremover skal kunne overholde kravet til nitrat i drikkevandet.

Klim Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for at samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Klim Vandværks hjemmeside (Facebook)