Biersted Vandværk

Biersted Vandværk ligger i Biersted By. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Biersted Vandværk leverer vand til Biersted By og enkelte landejendomme udenfor Biersted By.

Grundvand 
Biersted Vandværk har 1 kildeplads med 3 indvindingsboringer (DGU nr. 26.5211, 26.5590 og 26.5591).

Grundvandet indvindes fra et kalkmagasin, der er beskyttet af ler af varierende udbredelse. Vandtypen kan karakteriseres som C-D.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Aabybro.

Vandkvalitet
Drikkevandet er af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret N,N-dimethylsulfamid (DMS),  2,6-dichlorbenzamid (BAM), Bentazon og Trifluoreddikesyre (TFA) i 1-2 af indvindingsboringerne og i drikkevandet, dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Biersted Vandværk har ringforbindelse til Vildmoseværket (Aabybro Vand). Forbrugerne kan herved forsynes ved forsyningssvigt.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 15. juni 2047
Tilladt indvindingsmængde 110000 m3
Indvinding 60283 m3
Indvindingsreserve 45 %
Vandtab (spild) 1,9 %
Antal tilsluttede ejendomme 643

Status 2020 

Udvikling i planperioden 
I Biersted Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt et nyt område til beboelse i vandforsyningsområdet. Det forventes dog ikke at påvirke indvindingsmængden væsentligt.

Biersted Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 110000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Biersted Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Biersted Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Biersted Vandværk:

  • Følge udviklingen i vandkvaliteten med fokus på N,N-dimethylsulfamid (DMS), 2,6-dichlorbenzamid (BAM), Bentazon og Trifluoreddikesyre (TFA) i boringer og vandværksvand.

Biersted Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen.

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Biersted Vandværks hjemmeside.