Øster Svenstrup Vandværk

Øster Svenstrup Vandværk ligger i udkanten af Øster Svenstrup. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Øster Svenstrup Vandværk leverer vand til landejendomme/landsbyer i et større område.

Grundvand 
Øster Svenstrup Vandværk har 1 kildeplads med 2 indvindingsboringer (DGU nr. 25.800 og 25.802).

Grundvandet indvindes fra et magasin i skrivekridt. Den naturlige beskyttelse i form af lerlag er meget begrænset. Vandtypen kan karakteriseres som B.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Indholdet af nitrat er højt (35-37 mg/l), dog under grænseværdien (50 mg/l). Der er konstateret N,N-dimethylsulfamid (DMS) og trifluoreddikesyre (TFA) i drikkevandet, dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Øster Svenstrup Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. august 2046
Tilladt indvindingsmængde 90000 m3
Indvinding 58472 m3
Indvindingsreserve 35 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 225

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Øster Svenstrup Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 ikke udlagt områder til nye beboelser eller erhverv i vandforsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Øster Svenstrup Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 90000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Øster Svenstrup Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Øster Svenstrup Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Øster Svenstrup Vandværk:

  • Udarbejde en plan for hvordan vandværket fremover skal kunne overholde kravet til indholdet af nitrat i drikkevandet.
  • Følge udviklingen i råvandskvaliteten med fokus på N,N-dimethylsulfamid (DMS) og trifluoreddikesyre (TFA).

Øster Svenstrup Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Øster Svenstrup Vandværks hjemmeside.