Torslev Vandværk

Torslev Vandværk ligger i Torslev by sydvest for Brovst. Vandværket består af to vandværksbygninger, hvor råvandet behandles i hver sin vandværksbygning. Råvandet fra den primære boring behandles i et lukket filter, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Reserveboringen benyttes kun til skylning, men råvandet kan sendes direkte ud til forbrugerne via membran-hydrofor i nødstilfælde. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Bygningen ved reserveboringen er i mindre god stand. Torslev Vandværk leverer vand til Torslev By og landejendomme.

Grundvand 
Torslev Vandværk har 1 kildeplads med 2 indvindingsboringer (DGU nr. 25.28 og 25.264), hvor DGU nr. 25.264 primært benyttes som reserveboring.

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin i skrivekridt. Grundvandsmagasinet er kun delvis beskyttet af et ikke-sammenhængende lerlag af begrænset tykkelse. Vandtypen kan karakteriseres som D.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet, på nær en enkelt måling af 4-Nitrophenol i 2017, dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Torslev Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 13. februar 2044
Tilladt indvindingsmængde 17000 m3
Indvinding 12137 m3
Indvindingsreserve 29 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 114

Status 2021 

Udvikling i planperioden
I Torslev Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. 

Der er i Helhedsplan21 ikke udlagt områder til nye beboelser eller erhverv i vandforsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Torslev Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 17000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Torslev Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Nej
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Nej
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Nej
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere ??
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Torslev Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Torslev Vandværk:

  • Reserveboringen må kun benyttes som drikkevandsboring i nødstilfælde.

Torslev Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Torslev Vandværks hjemmeside.