Ellidsbøl Vandværk

Ellidsbøl Vandværk ligger på grænsen mellem Jammerbugt Kommune og Thisted Kommune, ca. 3 km nordvest for Vust By. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Ellidsbøl Vandværk leverer vand til ejendomme både i Jammerbugt Kommune (93 ejendomme) og i Thisted Kommune. Vandværket ejes af Thy Forsyning.

Grundvand 
Ellidsbøl Vandværk har 1 kildeplads med 3 indvindingsboringer (DGU nr. 23.237, 23.277 og 23.473).

Grundvandet fra den nye boring DGU nr. 23.473 indvindes fra et kalkmagasin, hvor der ikke er et beskyttende lerlag ovenover, og magasinet er derfor sårbart. Der er påvist methan i vandet fra den nye boring. Vandtypen kan karakteriseres som D.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Thorup/Ellidsbøl.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret trifluoreddikesyre (TAF) og PFAS i drikkevandet, dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Ellidsbøl Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 15. juli 2047
Tilladt indvindingsmængde 316000 m3
Indvinding 237852  m3
Indvindingsreserve 25 %
Vandtab (spild) 13,3 %
Antal tilsluttede ejendomme 1025

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Ellidsbøl Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

I Helhedsplan21 er der ikke ændringer i vandforsyningsområdet i Jammerbugt Kommune. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Ellidsbøl Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 316000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Ellidsbøl Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Ellidsbøl Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Ellidsbøl Vandværk:

  • Følge udviklingen indenfor vandbehandling så der kan findes en permanent løsning for fjernelse af arsen.

Ellidsbøl Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen.

Kontaktoplysninger
Ellidsbøl Vandværks hjemmeside (Thy Forsyning).