Ingstrup Vandværk

Ingstrup Vandværk ligger i den vestlige del af Ingstrup By. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Ingstrup Vandværk leverer vand til Ingstrup By og landejendomme omkring byen.

Grundvand 
Ingstrup Vandværk har 1 kildeplads med 3 indvindingsboringer (DGU nr. 8.89, 8.149 og 8.157), men arbejder på at finde en ny kildeplads. Samtidig arbejdes der også på en ny ringforbindelse til Grønhøj Vandværk, herunder muligheden for at få en del af vandet fra Grønhøj Vandværk.

Grundvandet indvindes fra smeltevandssand, der kun er beskyttet af et mindre lerlag. Magasinet kan karakteriseres som sårbart. Vandtypen kan karakteriseres som henholdsvis A, B og C i de tre boringer.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er af mindre tilfredsstillende kvalitet og overholder hovedsageligt kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er stabilt (5-10 mg/l) og ligger under grænseværdien (50 mg/l). Der er konstateret N,N-dimethylsulfamid (DMS) og 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i råvandet samt 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5), 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) og 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) i drikkevandet, dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Ingstrup Vandværk har ringforbindelse til Grønhøj Vandværk og Jonstrup Vandværk. Forbrugerne kan herved forsynes ved forsyningssvigt.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. november 2023
Tilladt indvindingsmængde 108000 m3
Indvinding 95000 m3
Indvindingsreserve 12 %
Vandtab (spild) -1,2 %
Antal tilsluttede ejendomme 340

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Ingstrup Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt område til nye beboelser vandforsyningsområdet. Det forventes dog ikke at påvirke indvindingsmængden væsentligt.

Ingstrup Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 108000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Ingstrup Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Ingstrup Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Ingstrup Vandværk:

  • Følge udviklingen af N,N-dimethylsulfamid (DMS) i boringer og vandværksvand, og fortsat arbejde på hvordan vandværket fremover skal kun overholde kravet til indholdet af N,N-dimethylsulfamid (DMS) i drikkevandet.
  • Fortsat følge udviklingen af 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i boringer og vandværksvand.
  • Følge udviklingen af 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5), 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) og 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) i boringer og vandværksvand.

Ingstrup Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Ingstrup Vandværks hjemmeside.