Aabybro Vand - Kærvejværket

Aabybro Vand består af to vandværker, Kærvejværket og Vildmoseværket. Vandforsyningen leverer vand til Aabybro By samt til landejendomme omkring byen. Derudover leverer Aabybro Vand drikkevand til fordelingsvandværkerne Ryå Vandforsyning og Vedsted Kærs Vandværk. Kærvejværket og Vildmoseværket er ringforbundet og kan levere vand til det samme forsyningsområde.

Kærvejværket ligger i Aabybro By. Råvandet behandles i åbne filtre, inden det ledes videre til rentvandstankene. Fra rentvandstankene pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Kærvejværket leverer primært vand til Aabybro By og den nærmeste omegn.

Grundvand 
Kærvejværket har 1 kildeplads med 9 indvindingsboringer (DGU nr. 16.618, 16.926, 16.927, 16.1203, 16.1211, 16.1212, 16.1221, 16.1376 og 16.1377).

Grundvandet indvindes fra et kalkmagasin, hvor der ikke er et sammenhængende beskyttende lerlag.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Aabybro.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet, udover en lav koncentration af Trifluoreddikesyre (TFA).

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Kærvejværket har ringforbindelse til Vildmoseværket, og vandforsyningsområdet kan herved forsynes ved forsyningssvigt.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. marts 2033
Tilladt indvindingsmængde 299000 m3
Indvinding 235730 m3
Indvindingsreserve 21 %
Vandtab (spild) 2,8 %
Antal tilsluttede ejendomme 2393

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Aabybro Vands forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt områder til nye beboelser og erhverv ved Aabybro By. Vandbehovet forventes derfor at være stigene frem mod 2034

Aabybro Vand har i dag en samlet indvindingstilladelse på  572800 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående ikke forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Aabybro Vand er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Kærvejværket
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Aabybro Vand:

  • Følge udviklingen af trifluoreddikesyre (TFA) i udsatte boringer og vandværksvand.
  • Have fokus på indvindingstilladelsens størrelse i takt med udviklingen i vandforsyningsområdet.

Aabybro Vand skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen.

Kontaktoplysninger
Aabybro Vands hjemmeside.