Grundvandsressourcen

Kvaliteten og kvantiteten af grundvand, som kan benyttes til vandforsyningen, er meget afhængig af de geologiske forhold. I Jammerbugt Kommune er de geologiske forhold relativt komplekse som følge af en række forskellige geologiske processer. Staten har i forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning gennemført en række undersøgelser og beregninger for at kunne vurdere grundvandsmagasinernes udstrækning, størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse. Kortlægningens resultater er præsenteret i en række rapporter, som kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvorfor geologi og dannelse i Jammerbugt Kommune kun resumeres kort i det følgende.

Prækvartæroverfladens aflejringer i Jammerbugt Kommune består primært af skrivekridt fra Øvre Kridt, og ligger særligt højt i den sydlige del af kommunen, hvor den træffes tæt under terræn (op mod kote +50) i mange områder, bl.a. ved Svinkløv, Klim Bjerg, Bulbjerg, Slettestrand, Fjerritslev, Attrup, Gjøl, Øland og Kaas-Moseby. Derimod ligger prækvartæroverfladen dybt (ned til omkring kote -100) i den nordlige del af kommunen, hvilket bl.a. gælder områderne Pandrup og Saltum.

Over de prækvartære aflejringer findes kvartære sedimenter, som er aflejret under mange isfremstød og i de mellemliggende varmeperioder. Aflejringerne udgøres af glaciale aflejringer som smeltevandssand, moræneler, interglaciale/interstadiale marine aflejringer, samt af sen- og postglaciale marine aflejringer i form af sand og ler. Den samlede mægtighed af de kvartære lag ligger i den nordlige del af kommunen på ca. 100 m, mens de kvartære lag er væsentligt tyndere og endda næsten helt fraværende i den sydvestlige del.

I forhold til grundvandsmagasiner kan Jammerbugt Kommune groft set opdeles i to; sandlaget Sand2 udgør det primære grundvandsmagasin i den nordlige del af kommunen, mens kalken (Skrivekridt) udgør det primære magasin i den centrale og sydlige del af kommunen. Grundvandets potentialeforhold i henholdsvis de primære og de sekundære grundvandsmagasiner er ikke nødvendigvis identiske. Derudover kan strømningerne i kalkmagasiner kan være svære at forudsige da strømningerne ofte foregår i sprækker. Ifølge målinger og beregninger fra 2009 for de primære grundvandsmagasiner ligger der overordnet et grundvandsskel gennem Jammerbugt Kommune som betyder, at vandet generelt enten løber mod vest/nord ud i Vesterhavet eller mod øst/syd i retning af Limfjorden/Ryå-dalen.

Grundvandet er meget nitratsårbart i langt hovedparten af Jammerbugt Kommune, men der findes dog også mindre delområder med nogen eller kun lille sårbarhed. På baggrund af den statslige grundvandskortlægning af nitratsårbarhed, er der foretaget udpegning af nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI).

Figur: Potentialekurver.

 

Figur: Indvindingsoplande samt nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder i Jammerbugt Kommune.