Rammer og lovgrundlag

Vandforsyningsplanen er en sektorplan, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen i samarbejde med de almene vandværker i Jammerbugt Kommune. Planen tager udgangspunkt i den eksisterende vandforsyningsstruktur i Jammerbugt Kommune og er udarbejdet i henhold til Vandforsyningsloven §14.

Kommunens planlægning af vandindvinding og vandforsyning sker inden for de rammer, om er afstukket i statens lovgivning og udformet i Vandhandleplanerne. Desuden er Vandforsyningsplanen udarbejdet inden for rammerne af Jammerbugt Kommunes egen planlægning. Figuren viser sammenhængen mellem planerne som regulerer beskyttelsen af grundvand og indvinding af drikkevand.

Figur: Planlægning af beskyttelsen af grundvand og indvinding af drikkevand.

Kravene til Vandforsyningsplanen indhold fremgår af § 3 i bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016 om vandforsyningsplanlægning:

  1. Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper (husholdning, institutioner, industri- og håndværksvirksomheder, landbrug, herunder markvanding, gartneri, samt dambrug m.v.).

  2. Angivelse af beliggenheden og kapacitet af de bestående almene vandforsyninger med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg samt beliggenhed af vandforsyningernes ledningsnet, herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem vandforsyningerne.

  3. Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra ikke-almene vandforsyninger, og hvilke dele af kommunen, der straks eller senere påregnes forsynet fra almene vandforsyninger.

  4. Angivelse af de bestående almene vandforsyninger, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og kapacitet af fremtidige almene vandforsyninger.

  5. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for almene vandforsyninger i kommunen.

  6. Angivelse af om der skal tilføres vand fra andre kommuner, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen.

  7. Angivelse af hvorvidt der skal etableres, nedlægges eller udbygges almene vandforsyninger for at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig forsyning i kommunen.