Kaas Hede Vandværk

Kaas Hede Vandværk ligger i Kaas Hede. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Kaas Hede Vandværk leverer vand til dele af Kaas og landejendomme syd for Kaas.

Grundvand 
Kaas Hede Vandværk har 1 kildeplads med 2 indvindingsboringer (DGU nr. 15.937 og 15.939).

Grundvandet indvindes fra et kalkmagasin, der er delvis beskyttet af lerlag. Vandtypen kan karakteriseres som C.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret N,N-dimethylsulfamid (DMS) i den ene indvindingsboring (DGU nr. 15.939) samt i drikkevandet, dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Kaas Hede Vandværk har ringforbindelse til Moseby Vandværk. Forbrugerne kan herved forsynes ved forsyningssvigt.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 24. januar 2026
Tilladt indvindingsmængde 30000 m3
Indvinding 18810 m3
Indvindingsreserve 37 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 207

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Kaas Hede Vandværks forsyningsområde findes der ingen enkeltindvindere.

Der er i Helhedsplan21 ikke ændringer Kaas Hede Vandværks forsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Kaas Hede Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 30000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Kaas Hede Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Nej
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Nej
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Kaas Hede Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Kaas Hede Vandværk:

  • Følge udviklingen af N,N-dimethylsulfamid (DMS) i boringer og vandværksvand.

Kaas Hede Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  •  Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Kaas Hede Vandværks hjemmeside.