Aabybro Vand - Vildmoseværket

Aabybro Vand består af 2 vandværker, Kærvejværket og Vildmoseværket. Vandforsyningen leverer vand til Aabybro By samt til landejendomme omkring byen. Derudover leverer Aabybro Vand drikkevand til fordelingsvandværkerne Ryå Vandforsyning og Vedsted Kærs Vandværk. Kærvejværket og Vildmoseværket er ringforbundet og kan levere vand til det samme forsyningsområde.

Vildmoseværket ligger lige nord for Biersted. Råvandet behandles i åbne filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Vildmoseværket leverer primært vand til landområderne omkring Aabybro samt den nordvestlige del af Biersted.

Grundvand 
Vildmoseværket har 1 kildeplads med 6 indvindingsboringer (DGU nr. 26.2667, 26.3707, 25.5636, 25.5653, 26.5654 og 26.5655).

Grundvandet indvindes fra et lag af skrivekridt, men beskyttelsen af boringerne varierer.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Aabybro.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet de sidste 10 år.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Vildmoseværket har ringforbindelse til Kærvejværket, og vandforsyningsområdet kan herved forsynes ved forsyningssvigt. Derudover er Vildmoseværket ringforbundet med Biersted Vandværk samt en ældre forbindelse til Nørhalne Vandværk.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. december 2046
Tilladt indvindingsmængde 273800 m3
Indvinding 301450 m3
Indvindingsreserve < 0 %
Vandtab (spild) 2,4 %
Antal tilsluttede ejendomme 1134

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Aabybro Vands forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt områder til nye beboelser og erhverv ved Aabybro By. Vandbehovet forventes derfor at være stigene frem mod 2034

Aabybro Vand har i dag en samlet indvindingstilladelse på  572800 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående ikke forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Aabybro Vand er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Vildmoseværket
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Aabybro Vand:

  • Have fokus på indvindingstilladelsens størrelse i takt med udviklingen i vandforsyningsområdet.

Aabybro Vand skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen.

Kontaktoplysninger
Aabybro Vands hjemmeside.