Forsyningssikkerhed

De overordnede mål for at styrke forsyningssikkerheden i de almene vandværkers forsyningsområder er:

  • Vandværkerne skal bestræbe sig på forebyggende tiltag for at højne vandkvaliteten, undgå miljøfremmede stoffer i vandet og sikre forbrugerne mod mikrobielle forureninger.
  • Vandværkerne skal sikre forsyningssikkerhed, eksempelvis ved at etablere nødforbindelser til nabovandværker.

For at opfylde de overordnede mål har Jammerbugt Kommune opstillet følgende retningslinjer:

  • Vandværkerne skal have en langsigtet plan for drift, renovering og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæggene på det enkelte vandværk.
  • Vandværkerne skal som minimum have indvindingskapacitet samt behandlings-, lagrings- og leveringskapacitet svarende til vandbehovet i spidsbelastninger.
  • Vandværker og boringer skal være terrorsikret ved at de som minimum er aflåste.
  • Vandværker skal ved etablering af ny kildepladser indrette dem således, at der i tilfælde af forurening ikke sker samtidig forurening af alle vandværkets boringer, og at de uforurenede boringers kapacitet er tilstrækkelig til at opretholde normal drift.

Kommunens sagsbehandling

  • Kommunen vil ved tilsyn sikre, at vandværker, rentvandstanke og boringer er aflåste.
  • Kommunen anbefaler overordnet, at vandværker etablerer nødforbindelse til andre vandværker, samt at vandværker og boringer udstyres med alarm.

Kommunen vil i den kommende planperiode have fokus på forsyningssikkerhed ved de almene vandværker, og fortsat opfordre til at der etableres nødforbindelse til nabovandværker. Overordnet set er alle vandværker i den østlige del af kommunen ringforbundet, mens vandværkerne i den vestlige del endnu ikke er ringforbundet.