Enkeltindvindere (ikke-almene vandværker)

Ca. 330 ejendomme i det åbne land har egen boring eller brønd. De kan fortsætte med indvindingen, hvis de overholder kravene til kvaliteten af drikkevand.

Jammerbugt Kommune anbefaler, at vandkvaliteten hos enkeltanlæg undersøges hvert 5. år. Vandet kontrolleres kun for få udvalgte parametre. Der undersøges normalt ikke for miljøfremmede stoffer som for eksempel pesticider.

Hvis anlæggene ikke overholder kravene til drikkevand, giver Jammerbugt Kommune påbud om at forbedre det tekniske anlæg på ejendommen eller blive tilsluttet et alment vandværk. Der gives som hovedregel ikke tilladelse til at etablere nye drikkevandsboringer, da stort set alle ejendomme i Jammerbugt Kommune ligger inden for et alment vandforsyningsområde.

En del ejendomme vælger at blive tilsluttet et alment vandværk. Når en ejendom tilsluttes vandværket, skal den eksisterende brønd eller boring sløjfes efter gældende regler.

Anlægstype Antal
Ikke-almene vandforsyninger (1 husstand) 317
Ikke-almene vandforsyninger (2-9 husstande) 12
Institutioner, hoteller, camping m.m. 1
Erhvervsvirksomhed, herunder landbrug 20
Markvanding 77
Øvrige anlæg, herunder havevanding, grundvandskøleanlæg og bortledning af vand 38

Status maj 2023