Kaas Vandværk

Kaas Vandværk ligger i Kaas By. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Kaas Vandværk leverer vand til Kaas By og landejendomme omkring Kaas. Fordelingsvandværkerne Kaas Mark Vandværk og Mergelsbæk Vandværk er i 2022 lagt under Kaas Vandværk.

Grundvand 
Kaas Vandværk har 2 kildepladser med henholdsvis 1 indvindingsboring (DGU nr. 15.663) og 2 indvindingsboringer (DGU nr. 15.936 og 15.995).

Grundvandet indvindes fra sand på den ene kildeplads. Der fremgår ikke hvor beskyttet den er. Fra den anden kildeplads indvindes fra skrivekridt. Den er ikke beskyttet af lerlag. Vandtypen kan karakteriseres som A.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er relativt højt (31-35 mg/l), men har ikke overskredet grænseværdien siden 2007. Nitratindholdet er dog over grænseværdien i den ene boring (DGU nr. 15.936, 54-56 mg/l). Der er konstateret N,N-dimethylsulfamid (DMS), 2,6-dichlorbenzamid (BAM) og Trifluoreddikesyre (TFA) i 1-2 indvindingsboringer, dog under grænseværdien. 

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Kaas Vandværk har ringforbindelse til Pandrup Vandværk. Forbrugerne kan herved forsynes ved forsyningssvigt.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber i 2023
Tilladt indvindingsmængde 117000m3
Indvinding 85250 m3
Indvindingsreserve 27 %
Vandtab (spild) 6,3 %
Antal tilsluttede ejendomme 657

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Kaas Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt et mindre område til nye beboelser i vandforsyningsområdet. Det forventes dog ikke at påvirke vandbehovet væsentligt.

Kaas Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 117000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Kaas Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Kaas Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Kaas Vandværk:

  • Følge udviklingen af råvandskvaliteten med fokus på nitrat. Såfremt der er tale om en stigende udvikling i koncentrationen af nitrat, skal der udarbejdes en plan for, hvordan vandværket fremover skal kunne overholde kravet til indholdet af nitrat i drikkevandet.
  • Følge udviklingen af N,N-dimethylsulfamid (DMS), 2,6-dichlorbenzamid (BAM) og trifluoreddikesyre (TFA) i udsatte boringer og vandværksvand.

Kaas Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Kaas Vandværks hjemmeside.