Gøttrup Vandværk

Gøttrup Vandværk ligger ca. 4 km øst for Gøttrup. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Gøttrup Vandværk leverer vand til landsbyerne Gøttrup, Skerping, Korsholm og Ørebro samt landejendomme. 

Grundvand 
Gøttrup Vandværk har 1 kildeplads med 3 indvindingsboringer (DGU nr. 24.752, 24.758 og 24.831).

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin i skrivekridt, men det er kun 1 af boringerne, der er beskyttet af et lerlag. Vandtypen kan karakteriseres som C-D.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet de sidste 10 år. Strontiumindholdet er højt.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Gøttrup Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. august 2050
Tilladt indvindingsmængde 190000 m3
Indvinding 173950 m3
Indvindingsreserve 8 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme Ca. 360

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Gøttrup Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

I Helhedsplan21 er der ikke ændringer i Gøttrup Vandværks forsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Gøttrup Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 190000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Gøttrup Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Gøttrup Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Gøttrup Vandværk:

  •  

Gøttrup Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Gøttrup Vandværks hjemmeside.