Vandforsyning

Vandforsyningen i Jammerbugt Kommune varetages primært af en række mindre almene vandværker. På vandværket behandles grundvand til rent og klart drikkevand. Ved de fleste vandværker i Jammerbugt Kommune er det kun nødvendigt med en simpel vandbehandling, hvor vandet afgasses, iltes og filtreres gennem sandfiltre for at fjerne naturlige stoffer. Nogle få vandværker kører uden filteranlæg, og nogle få andre vandværker har fået en midlertidig tilladelse til at indføre ekstra rensning for arsen.

Figuren viser en principskitse af vandbehandlingen. Grundvandet pumpes op i boringerne og ledes til vandværket. Her iltes vandet for at give det en frisk smag og udfælde jern og mangan. Vandet ledes videre gennem sandfiltrene, hvor det sidste jern og mangan tilbageholdes. I filtrene sker der yderligere reduktion af ammonium til nitrit, der igen omdannes til nitrat. Efter behandlingen ledes drikkevandet til en rentvandsbeholder, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne. Enkelte vandværker i Jammerbugt Kommune har ikke en rentvandsbeholder.

Figur: Principskitse for vandbehandling.

Det er vigtig for vandforsyningsplanlægningen at vandværkerne:

  • har tilstrækkelig kapacitet til at producere den nødvendige vandmængde i hele planperioden.
  • løbende vedligeholdes, og at større investeringer indregnes i vandprisen i god tid.
  • kan behandle vandet, så det kan overholde kvalitetskravene til drikkevand.

Status for de almene i Jammerbugt Kommune er foretaget på baggrund af besøg på vandværkerne i 2018-2022, og den efterfølgende registrering af data. Vandkvaliteten er beskrevet på baggrund af vandanalyser af rå- og rentvandskvaliteten.