Vandkvaliteten fra de almene vandværker

Drikkevandet fra de almene vandværker i Jammerbugt Kommune er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder de gældende kvalitetskrav til drikkevand. For størstedelen af de almene vandværker er nitratindholdet i drikkevandet lavt, og ingen vandværker overskrider kvalitetskravet for nitrat. Der er fund af pesticider, nedbrydningsprodukter eller andre miljøfremmede stoffer ved omtrent halvdelen af de almene vandværker kommunen. Der er alene tale om fund, og ingen af vandværkerne overskrider de gældende kvalitetskrav for drikkevand. Målet er at forsyningen af drikkevand skal ske på grundlag af rent grundvand.

I Jammerbugt Kommune er der generelt kun behov for at behandle vandet for naturlige stoffer som jern, mangan, ammonium, methan og svovlbrinte. Der har på enkelte vandværker været behov for løbende at overvåge og justere vandbehandlingen, da nogle naturlige parametre som jern, mangan og ammonium i perioder har været forhøjet. Disse stoffer fjernes normalt fuldstændig ved simpel vandbehandling, hvor vandet afgasses, iltes og filtreres gennem sandfiltre.

Drikkevandet kontrolleres regelmæssigt for mikrobiologiske parametre (bakterier). Kontrollen skal sikre, at indholdet er under kvalitetskravene. Stiger indholdet af bakterier kan det være tegn på, at der er kommet forurenet vand ind et sted i vandproduktionen eller - distributionen.

Vandkvaliteten på de almene vandværker i Jammerbugt Kommune er generelt af tilfredsstillende kvalitet. Der er dog et enkelt vandværk, hvor der skal ske en handling for at rette op på vandkvaliteten:

  • Ingstrup Vandværk
    Vandværket har 1 kildeplads med 3 indvindingsboringer, hvor der i alle tre indvindingsboringer bl.a. er fundet N,N-dimethylsulfamid (DMS), som er et svampemiddel der bl.a. er blevet brugt i trævareindustrien og ved frugt- og planteavl. Vandværket arbejder på flere løsninger, såsom muligheden for at finde en ny kildeplads eller få en del af vandet fra Grønhøj Vandværk via en ny ringforbindelse. 

For størstedelen af de almene vandværker i Jammerbugt Kommune er nitratindholdet i drikkevandet enten < 1 mg/l eller 1-10 mg/l, og ingen vandværker overskrider det gældende kvalitetskrav for nitrat på 50 mg/l. Der er dog registreret et højt nitratindhold i drikkevandet ved tre almene vandværker. Dette er et tegn på, at råvandet i boringerne er påvirket af aktiviteter ved jordoverfladen. På længere sigt, så kan boringerne derfor også være sårbare overfor pesticidrester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: Fordeling af nitrat på vandværksniveau.

Jammerbugt Kommune har i denne Vandforsyningsplan sat som krav, at nogle vandværker skal lave en plan for den fremtidige indvinding med baggrund i det høje nitratindhold. Følgende vandværker har et højt eller stigende nitratindhold i drikkevandet:

  • Kaas Vandværk
  • Bratskov Vand
  • Øster Svenstrup Vandværk

For omtrent halvdelen af de almene vandværker i Jammerbugt Kommune er der fund af pesticider, nedbrydningsprodukter eller andre miljøfremmede stoffer. Der er alene tale om fund, og ingen vandværker overskrider de gældende kvalitetskrav for drikkevand. Der er ved flere af de almene vandværker fundet mere end et stof, og et vandværk kan derfor optræde flere gange i nedenstående diagram.

Tabel: Fordeling af fund på vandværksniveau.

Udover stofferne i diagrammet er der også fundet:

  • Trifloureddikesyre (TAF) ved 13 almene vandværker, dog alle med en lav koncentration < 0,5 μg/l (grænseværdi 9 μg/l).
  • 4 CCP i en boring ved et enkelt alment vandværk.

Der er udvidet vandbehandling på enkelte vandværker i Jammerbugt Kommune, idet nogle få har midlertidig tilladelse til at udføre ekstra rensning for det naturlige stof arsen. Grænseværdien for arsen i drikkevand på 5 μg/l er overskredet i enkelte tilfælde, men der er ingen overskridelser i drikkevandet, som pumpes ud til forbrugerne. Indførelsen af den ekstra vandbehandling har reduceret indholdet af arsen i drikkevandet væsentligt.

Der er også enkelte vandværker i Jammerbugt Kommune som har et højt indhold af det naturlige stof strontium.

Der er i stambladet for hvert enkelt vandværk en vurdering af vandtyperne, der indvindes fra boringerne. Miljøstyrelsen har defineret fire vandtyper. Det er indholdet af ilt, nitrat, sulfat, jern og methan samt forvitringsindekset, der er bestemmende for vandtypen. En vandtype repræsenterer iltholdigt vand (A), en anden repræsenterer nitratholdigt vand (B), en tredje indeholder større mængder jern og sulfat (C), og den sidste type indeholder methan (D). Vandtypen indikerer, hvor påvirkede boringerne er af stoffer fra jordoverfladen, såsom nitrat og pesticidrester. De mest påvirkede er af vandtypen A, og de mindst påvirkede er af vandtypen D.