Vester Hjermitslev Vandværk

Vester Hjermitslev Vandværk ligger i den vestlige del af Vester Hjermitslev By. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Vester Hjermitslev Vandværk leverer vand til Vester Hjermitslev By og landejendomme omkring.

Grundvand 
Vester Hjermitslev Vandværk har 1 kildeplads med 2 indvindingsboringer (DGU nr. 16.606 og 16.626).

Grundvandet indvindes fra smeltevandssand, hvor den ene boring er delvis beskyttet af et lerlag. Vandtypen kan karakteriseres som B for begge boringer.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet ligger stabilt (ca. 17-19 mg/l) et stykke under grænseværdien (50 mg/l). Der er konstateret 2,6-dichlorbenzamid (BAM), N,N-dimethylsulfamid (DMS), Trifluoreddikesyre (TFA) og 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) i drikkevandet, dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Vester Hjermitslev Vandværk har ringforbindelse til Jonstrup vandværk. Forbrugerne kan herved forsynes ved forsyningssvigt. 

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. november 2023
Tilladt indvindingsmængde 85500  m3
Indvinding 56014 m3
Indvindingsreserve 35 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme Ca. 300

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Vester Hjermitslev Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 ikke udlagt områder til nye beboelser eller erhverv i vandforsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Vester Hjermitslev Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 85500 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Vester Hjermitslev Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Vester Hjermitslev Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Vester Hjermitslev Vandværk:

  • Fortsat følge udviklingen med fokus på nitrat i boringer og vandværksvand.
  • Fortsat have fokus på hvordan vandværket fremover skal kun overholde kravet til indholdet af nitrat i drikkevandet.
  • Følge udviklingen af 2,6-dichlorbenzamid (BAM), N,N-dimethylsulfamid (DMS), Trifluoreddikesyre (TFA) og 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) i boringer og vandværksvand.

Vester Hjermitslev Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Vester Hjermitslev Vandværks hjemmeside.