Aalegaard Vandværk

Aalegaard Vandværk ligger nordøst for Aalegaards Plantage i et landbrugsområde. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Aalegaard Vandværk leverer vand til landejendomme omkring vandværket.

Grundvand 
Aalegaard Vandværk har 1 kildeplads med 2 indvindingsboringer (DGU nr. 24.835 og 24.1092).

Grundvandet indvindes fra et sandmagasin. Beskyttelsen af magasinet er ringe. Vandtypen kan karakteriseres som A og B afhængigt af boringen.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er faldende og ligger et stykke under grænseværdien. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Aalegaard Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. marts 2052
Tilladt indvindingsmængde 13900 m3
Indvinding 10831 m3
Indvindingsreserve 22 %
Vandtab (spild) 1,6 %
Antal tilsluttede ejendomme 35

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Aalegaard Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 ikke udlagt områder til nye beboelser eller erhverv i vandforsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Aalegaard Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 13900 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Aalegaard Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift  
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne  
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem  
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Nej
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Aalegaard Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Aalegaards Vandværk:

  •  

Aalegaards Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Aalegaard Vandværks hjemmeside.