Gøttrup-Klim Enges Vandværk

Gøttrup-Klim Enges Vandværk ligger nord for Klim by. Råvandet iltes og behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandsbeholderen. Fra rentvandsbeholderen pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Gøttrup-Klim Enges Vandværk leverer vand til en campingplads, et sommerhusområde samt almindelige parcelhuse og landejendomme. 

Grundvand 
Gøttrup-Klim Enges Vandværk har 1 kildeplads med 7 indvindingsboringer (DGU nr. 24.576, 24.577, 24.759, 24.760, 24.761, 24.768 og 24.1161).

Grundvandet indvindes fra et kalkmagasin, hvor der ikke er et beskyttende lerlag ovenover og er derfor sårbart. Vandtypen kan karakteriseres som D på tre boringer, mens to af boringerne i løbet af de senere år er gået fra vandtype C/D til A.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Thorup/Ellidsbøl.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret trifluoreddikesyre (TFA) og PFAS i drikkevandet, dog under grænseværdien. Arsenindholdet er højt, men der er ikke registreret overskridelser af grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Gøttrup-Klim Enges Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. juli 2033
Tilladt indvindingsmængde 180000 m3
Indvinding 164304 m3
Indvindingsreserve 9 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 324

Status 2020

Udvikling i planperioden 
I Gøttrup-Klim Enges Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 ikke ændringer Gøttrup-Klim Enges Vandværks forsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Gøttrup-Klim Enges Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 180000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Gøttrup-Klim Enges Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Nej
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Gøttrup-Klim Enges Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Gøttrup Klim Enges Vandværk:

  • Følge udviklingen i råvandskvaliteten med fokus på trifluoreddikesyre (TFA) og arsen.

Gøttrup Klim Enges Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Gøttrup-Klim Enges Vandværks hjemmeside.