Forsyningsstruktur

De forskellige anlægstyper defineres som følgende:

  • Et alment vandværk forsyner mindst 10 husstande.
  • Et større enkeltanlæg indvinder vand til f.eks. industrier til brug i produktionen, nødforsyning eller til vanding af afgrøder på marker og i væksthuse.
  • Et mindre enkeltanlæg forsyner færre end 10 husstande, de fleste anlæg forsyner kun én ejendom. Kategorien omfatter ikke-almene vandværker og ejendomme med egen boring eller brønd.

Forsyningen med drikkevand til ejendomme i Jammerbugt Kommune varetages af 38 private almene vandværker. De almene vandværker kan ses i kapitlet Vandværker". Udover de almene vandværker er der ca. 100 større enkeltanlæg, som indvinder vand til industri samt markvanding. Derudover findes ca. 330 brønde og boringer til forsyning af ejendomme i det åbne land (mindre enkeltanlæg). Antallet af mindre enkeltanlæg bliver stadig færre i takt med, at ejendommene tilsluttes et alment vandværk.

Der er desuden 4 fordelingsvandværker, som ikke har egen boring, men fordeler vand indvundet af andre almene vandværker. Fordelingsvandværkerne har hvert sit eget vandforsyningsområde. Fordelingsvandværkerne og deres vandforsyningsområde kan ses i kapitlet Vandværker.

Den samlede registrerede vandindvinding i Jammerbugt Kommune var i 2021 på ca. 4,3 mio. m3. De almene vandforsyninger indvandt størstedelen af vandet, mens de mindre enkeltanlæg indvandt 1-2 % af forbruget. Vandindvindingen for de mindre enkeltanlæg måles ikke, men er skønnet til 170 m3 pr. ejendom pr. år.

Anlæg Vandindvinding [m3] Indvindingstilladelse [m3/år]
Almene vandværker Ca. 3,6 mio. Ca. 4,6 mio.
Markvanding og anden vanding Ca. 0,23 mio. Ca. 1,86 mio.
Industri/Landbrug Ca. 0,44 mio. Ca. 0,78 mio.
Private boringer, små anlæg Ca. 0,06 mio. Kun få med tilladelse
Samlet indvinding af grundvand Ca. 4,3 mio. Ca. 7,2 mio.

Tabel: Vandindvinding fordelt på forskellige anlægstyper.

Import og eksport af vand over kommunegrænsen
Langs kommunegrænsen forsynes enkelte ejendomme og spredt bebyggelse på tværs af kommunegrænsen. Det betyder, at enkelte vandværker i Jammerbugt Kommune forsyner mindre områder i nabokommunerne, og at nogle borgere i Jammerbugt Kommune får vand fra vandværker i nabokommunerne.

Følgende vandværker forsyner med drikkevand over kommunegrænsen til ejendomme i nabokommuner:

  • Aabybro Vand - Vildmoseværket (Aalborg Kommune).
  • Saltum Vandværk (Brønderslev Kommune).
  • Ellidsbøl Vandværk (Thisted Kommune).
  • Forsyningsselskabet Bonderup via Aggersund Fordelingsvandværk (Vesthimmerland Kommune).
  • Nørhalne Vandværk (Aalborg Kommune).

Følgende vandværker forsyner ejendomme med drikkevand i Jammerbugt Kommune:

  • Luneborg Vandværk (Aalborg Kommune).
  • Løkken Vandværk (Hjørring Kommune).