Hjortdal Vandværk

Hjortdal Vandværk ligger centralt i Hjortdal By. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og anlæg er i god stand. Hjortdal Vandværk leverer vand til Hjortdal By, 1 sommerhusområde og landejendomme.

Grundvand 
Hjortdal Vandværk har 1 kildeplads med 2 indvindingsboringer (DGU nr. 24.615 og 24.1086).

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin med skrivekridt, der er beskyttet af et lerlag. Vandtypen kan karakteriseres som C.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret N,N-dimethylsulfamid (DMS), 2,6-dichlorbenzamid (BAM) og Desphynyl-chloridazon i den ene boring (DGU nr. 24.615), dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Hjortdal Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. juni 2047
Tilladt indvindingsmængde 122000 m3
Indvinding 97355 m3
Indvindingsreserve 20 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme Ca. 650

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Hjortdal Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt område til beboelse og sommerhusområde. Det forventes dog ikke at påvirke vandbehovet væsentligt. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034.

Hjortdal Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 122000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Hjortdal Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Hjortdal Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Hjortdal Vandværk:

  • Følge udviklingen i råvandskvaliteten med fokus på N,N-dimethylsulfamid (DMS), 2,6-dichlorbenzamid (BAM) og Desphynyl-chloridazon.

Hjortdal Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Hjortdal Vandværks hjemmeside.